Työnohjaus

Yksilötyönohjauksessa pääset kehittämään työstäsi ja ammatti-identiteettiäsi sekä tutkimaan ja arvioimaan työstäsi nousevia asioita ja ilmiöitä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa, peilaten niitä omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Työnohjauksen avulla sinun on mahdollista löytää uudenlaisia näkökulmia ja toimintatapoja työhösi.

Yksilötyönohjaus toteutetaan sopimuksen mukaisesti, yleensä 3 - 4 viikon välein, kesto 60 min / kerta.


Ryhmätyönohjaus on tavoitteellista työhön liittyvien asioiden, uusien näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa muiden ryhmäläisten kanssa. Työnohjausryhmä voi muodostua työtiimistä (tiimityönohjaus), saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä, osasta työyhteisöä, saman ammatin tai toimialan edustajista tai vaikka yrittäjistä. Tavoitteena voi olla mm. ryhmän vuorovaikutuksen kehittäminen, yhteistyön paraneminen ja yhteisten haasteiden käsitteleminen.

Ryhmätyönohjaus toteutetaan sopimuksen mukaisesti, yleensä 3 - 4 viikon välein, kesto 90 - 120 min / kerta. Ryhmän koko vaikuttaa sekä yhden tapaamisen kestoon että hintaan.


Kehollinen työnohjaus (työnohjaus tanssi-liiketerapian keinoin)

Kehollisessa työnohjauksessa on mahdollista tavoittaa ohjattavan kokemusmaailmassa puolia, joihin sanat ja käsitteellinen tietoisuus eivät yllä. Työnohjauksen painopiste asettuu sekä keho- että itsetuntemuksen alueille, antaen työkaluja ohjattavalle toimia omassa työssään entistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Työnohjauksen aikana havainnoidaan työssä vastaan tulleita ongelmallisia tilanteita, kuormitustekijöitä sekä reaktioita, tutkitaan niitä liikkeellisesti ja puretaan keskustellen.

Kehollinen työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista. Ryhmämuotoinen työnohjaus tarjoaa oivan mahdollisuuden tutkia työyhteisön eri ilmiöitä (roolit, vuorovaikutussuhteet, ryhmäytyminen jne.), tulla niistä tietoiseksi ja etsiä keinoja muutoksen toteuttamiseksi.

Kehollinen työnohjaus toteutetaan sopimuksen mukaan 2 - 4 viikon välein, 90 min. / krt, ryhmätyönohjaus 120 min / krt.


Kriisityönohjauksessa käsitellään työssä äkillisesti eteen tulleita tapahtumia, tapahtumien aiheuttamia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Kriisi on voinut synty esim. työpaikalla tapahtuneen onnettomuuden , yllättävän työolosuhteiden muutoksen seurauksena jne. Kriisi voi syntyä myös vähitellen tilanteen ei toivottuun suuntaan kehittymisen seurauksena.
Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän voimavarojen ja työkyvyn palautuminen.
Kriisityönohjaus toteutetaan 3 - 5 tapaamisen tiiviinä sarjana, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä harvempi jaksoiseen työnohjaukseen. Kriisityönohjaukseen on mahdollista päästä nopealla aikataululla. Hinta määräytyy tarpeen mukaan.

Alkavista työnohjauksista voit katsoa mitä tällä hetkellä on erityisesti tarjolla.Työnohjaajana

Työnohjaajaksi valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2022. Koulutus on laaja-alainen ja se on Suomen työnohjaajat ry.n hyväksymä.

Minulta löytyy vahva ammattitaito, yli 30 vuoden ajalta, psykiatrisen hoitotyön alueelta. Erityisosaamisen alueet ovat kuntouttava psykiatrinen hoitotyö, nuorisopsykiatria, tanssi-liiketerapia ja NLP. Työnohjaus on kuitenkin hyvin tuttua myös ohjattavana olemisen suunnalta katsottuna, olen päässyt hakemaan kokemusta ja oppia hyvin monenlaisista työnohjauksista aina draamasta analyyttiseen keskusteluun.

Viitekehyksenä työssäni on kognitiivinen terapiatyö yhdistettynä voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen ajattelumalliin. Työskentelyssä käytän mielelläni apuna toiminnallisia menetelmiä ja NLP.tä. Koska olen koulutukseltani psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi tanssi-liiketerapeutti, on työnohjaus mahdollista toteuttaa myös kehollisia menetelmiä hyödyntäen.
Kysy lisää ja pyydä tarjous:

Ulla Leino

tantsulla@gmail.com

045-2073108